Brenderup-Indslev Menighedsråd

Møde nr.
Side nr.

Referat af menighedsrådsmøde i Sognehuset, Kirkevej 37, 5464 Brenderup
d. 30.09.21 kl. 18.30

Til stede med stemmeret: Helle Jensen (formand), Lars Højland (præst), Anders Krogsgaard (næstformand), Karin Hedegaard Larsen (kasserer), Henning Karlby, Vivi Prip, Flemming Mouritsen, Niels Oehlenschlaeger, Majbrit Sørensen (sekretær), John Engbjerg, Kim Broholm (medarbejderrepræsentant)

Til stede uden stemmeret: Ulla Kjær Petersen

Ikke til stede: Karen Jensen (Kirkeværge), Hans Bertel, Eva Johannsen

Punkt

Type og tid

Referat

0. Goddag og velkommen ved formanden.

Orientering 5 min.

1. Orientering fra formand og næstformand

 • Nøgler til sognehus
 • Arrangement nytårsaften
 • Information om visionsdag
 • Næste visionsdag
 • Kirkesyn og nationalmuseet

Orientering 15 min.

Næste visionsdag skal der arbejdes videre med de valgte emner.
Anders og Henning skriver et notat til nationalmuseet.

2. Nyt fra præsten

Orientering 10 min.

3. Nyt fra Personalet

Orientering 5 min.

4. Nyt fra kontaktperson

5 min.

Der er afholdt arbejdsmiljødag.

5. Nyt fra kasserer

Orientering 5 min.

6. Kirke- og kirkegårdsudvalg

 • Sognehus

Orientering 5 min.

Orientering om status på tilbuddet.

7. Nyt fra Gudstjeneste- og Aktivitetsudvalget.

 • Samarbejde med Musikforeningen møde d. 12.10.21 om næste års julekoncert.
 • Julefest i indslev forsamlingshus d. 3.12.21

Orientering og beslutning 10 min.

8. PR-udvalg inkl. kirkeblad

 • Status for uddelerlaug
 • Status på hjemmeside og evt. ændringer?

Orientering og diskussion 10 min.

9. Vedtægter og forretningsorden.

Har nogen ændringer?

Diskussion og godkendelse 30 min.

Udsættes til november mødet, hvor standardvedtægterne fra DAP’en også fremsendes inden.

10. Honorering

Orientering 5 min.

Til endelig beslutning på oktobermødet.

11. Indspark fra DAP

 • Digitaliseringskonference
 • GDPR – webinarer

Orientering 5 min.

12. evt.

Nye mødedatoer

?