Brenderup-Indslev Menighedsråd

Møde nr.
Side nr.

Referat fra menighedsrådsmøde i Sognehuset, Kirkevej 37, 5464 Brenderup
d. 2. september 2021 kl. 18.30

Til stede med stemmeret: Helle Jensen (formand), Lars Højland (præst), Anders Krogsgaard (næstformand), Karin Hedegaard Larsen (kasserer), Henning Karlby, Vivi Prip, Flemming Mouritsen, Majbrit Sørensen (sekretær), Kim Broholm (medarbejderrepræsentant)

Til stede uden stemmeret:

Ikke til stede: Niels Oehlenschlaeger, John Engbjerg, Karen Jensen (Kirkeværge), Hans Bertel, Eva Johannsen, Ulla Kjær Petersen

Punkt

Type og tid

Referat

 1. Velkommen ved formanden.
  Ordstyrer Vivi

Orientering 5 min.

 1. Orientering fra Formanden
  Næstformand:
  Visionsdagen: hvor mange timer/hele dagen. Ledelse af mødet?

Orientering 10 min.

 1. 12.9.21 start kl. 10.15 til gudstjeneste med slut kl. 15.
  Der findes dato til en senere visionsdag også.

3. Orientering fra præsten

Orientering 10 min.

Der forventes et stillingsopslag til erstatning for nuværende kordegn, som fratræder pga. pension.

4. Nyt fra personalet

Orientering 10 min.

Midlertidig gravermedhjælper starter d. 13.9.21.
Arbejdsmiljødag d. 29.9.21 kl. 12-15, menighedsrådets medlemmer er velkomne.

 1. Nyt fra kontaktperson
  Menighedsrådets serviceniveau fremadrettet

Orientering 45 min.

Debat om tidsplacering af kirkelige handlinger.

Pause

10 min.

 1. Nyt fra kasserer
  Kvartalsrapport

Orientering 15 min.

Kvartalsrapport godkendt.

 1. Kirke- og kirkegårdsudvalg
  Sognehus

Orientering 20 min.

Vi afventer 9.9.21, hvor provstiet har møde.

 1. Nyt fra Gudstjeneste- og aktivitetsudvalg
  Har kirken mobilepay?

Orientering 15 min.

Ulla arbejder videre med oprettelse.

9. Vedtægter og forretningsorden

Diskussion og beslutning
30 min.

Udskydes til næste gang.

 1. PR-udvalg og Kirkebladsudvalg
  Skal PR-udvalg og Kirkebladsudvalg lægges sammen?
  IT og hjemmeside

Diskussion 5 min.
Orientering 10 min.

Udvalg sammenlægges.
Der arbejdes på at få besparelser på IT-området.

11. Vinduesvask i konfirmandstuen

Orientering og beslutning
5 min.

Vedtages at udføres hver 2. måned.

12. evt.

?

Næste møde d. 30.9.21
Helle er kaffevært.
Ordstyrer Helle

12. evt.

?

Deadline til kirkebladet d. 5.5.21.
Niels er ordstyrer næste gang.